TAKRIVbiglogo  

 FB 

 

 

 מועמדות לכהונה בדירקטוריון תל״י מטעם סקטור הבמאים

דדליין להגשת הצעה: 10.7.2017

עקבות פרישתה של גב' רונית ויס-ברקוביץ מתפקידה כדירקטורית מטעם סקטור הבמאים בתל״י,
מתכנסת ועדת האיתור לבחירת מועמדים להחליפה שיומלצו בפני האסיפה הכללית.

חברי וחברות הפורום מוזמנים להגיש להתמודד לתפקיד, על מנת להשפיע ולהיות מעורבים במדיניות תל״י.

תלי הנה חברה מסחרית בבעלות התסריטאים והבמאים, בעלת אופי ציבורי ולדירקטוריון החברה תפקיד מהותי
בכל הנוגע להתנהלותה התקינה. הדירקטור נושא באחריות כלפי בעלי המניות לתפקוד תקין של החברה,
כך שהזכויות של חברי תלי ייוצגו באופן הטוב ביותר.

האחריות של הדירקטור מעוגנת בחוק החברות והוא חב בחובת הזהירות והנאמנות לחברה ועלול להיות חשוף
לתביעות במידה ויתרשל במילוי תפקידו (נציין בהקשר זה שתלי מבטחת את הדירקטורים שלה בביטוח מתאים מפני תביעות).

להלן תיאור קצר של משמעות התפקיד:

·                            להתוות את מדיניות החברה;

·                            למנות את המנכ"ל ולפקח על ביצוע תפקידו;

·                            לקבוע את המטרות ואת תכניות הפעולה של החברה, תקציבן וסדרי עדיפויות ביניהן;

·                            לעקוב באופן שוטף אחרי מימוש המטרות ולוודא שהמנכ"ל והחברה מממשים את היעדים שהוצבו;

·                            לבדוק את מצבה הכספי של החברה ולאשר את הדו"חות הכספיים;

·                            לדון ולאשר את ההסכמים של תלי מול גופי השידור והמשתמשים ולדון בתמלוגים הראויים והאפשריים
                             לציבור התסריטאים והבמאים;

·                            לדון ולאשר את האופן בו מחולקים התמלוגים.

להלן פירוט תנאי הכשירות הנדרשים לכהן כדירקטור מקרב בעלי המניות בחברה (עפ"י תקנון החברה):

(1) הוא בעל מניה בחברה במשך תקופה של לפחות 36 (שלושים וששה) חודשים ובעל ניסיון משמעותי בתחום התסריט ו/או הבימוי;

(2) הוא איננו נושא משרה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) אצל משתמש ברפרטואר תל"י או חברת תמלוגים כלשהי או איגוד מקצועי כלשהו בתחום הקולנוע והטלוויזיה. הוא יודיע לחברה מייד עם היותו נושא משרה כאמור ובמקרה כאמור כהונתו כדירקטור בחברה תפקע באופן אוטומטי.

כל בעל מניה בחברה מוזמן להציע עצמו כמועמד לכהן כדירקטור (בתנאי שהוא עונה על תנאי הכשירות שלעיל) או להציע שמות מועמדים מבין חברי תלי הראויים בעיניו לכהן כדירקטורים.

בבחירות הנוכחיות ייבחר דירקטור מחליף הנמנה על סקטור הבמאים.

את ההצעה יש לשלוח בדואר אלקטרוני באופן הבא:

1.      צירוף קו"ח ובו פירוט ניסיונו המשמעותי של המועמד בתחום התסריט או הבימוי כמפורט בתקנות 33 (3), 55 בתקנון החברה;

2.      אישור המועמד כי עיין בתקנון החברה, כי הוא עונה על תנאי הכשירות בתקנון, שהנו מכיר ומבין את זכויותיו וחובותיו של הדירקטור (מצ"ב כנספח א');

3.      כתובת למשלוח ההצעה: Merav@tali-rights.co.il

את ההצעות יש לשלוח עד ליום שני ה- 10/07/2017.

aaaa.linkהצהרת מועמדות >>

 

 
דף הבית | אודות | קישורים יצירת קשר | חדשות | מפת האתר © כל הזכויות שמורות Design by Maria Etinger בניית אתר  אינטרנט
. סינמטק תל אביב רח' שפרינצק 2, תל אביב בניית אתרים