TAKRIVbiglogo  

 FB 

 

 

 בחירות 2017

 

לחברים ולחברות שלום,

במסגרת האסיפה השנתית שתתקיים ביום שישי 20 ביונאר 2017 בסינמטק תל אביב נקיים בחירות להנהלת וראשות הפורום.

אנחנו מזמינים בחום את חברי וחברות הפורום המעוניינים – להגיש מועמדותם כחברי הנהלה וגם לתפקיד היו"ר.

שימו לב, מגיש/ת מועמדות להנהלה חייב/ת להיות חבר/ה מן המניין, כלומר, שסיים/ה להסדיר את ענייני הרישום לפורום לשנת 2017.

חברי וחברות פורום המעוניינים להתמודד לחברות בהנהלת הפורום לשנת 2016 מוזמנים לשלוח את המסמכים
עד יום ד' 4 בינואר 2017. בכדי להגיש מועמדותכם-ן יש לשלוח למייל הפורום anatm.forum@gmail.com:

1. קורות חיים של המועמד/ת

2. תמונה עדכנית

3. "אני מאמין/ה" (באורך של כחצי עמוד) בו יפורטו המטרות אותן תרצו לקדם. 

הטקסט יועבר לחברי הפורום כשבוע לפני הבחירות, וביום האסיפה ת/יציג כל מועמד/ת את ה"אני מאמין" שלו/ה בפני החברים.

 

forumwantsYOU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

 

א. נוהל הבחירות בהתאם לתקנון

ב. יושב ראש הועד

יו"ר ועד העמותה ייבחר ע"י האסיפה הכללית במסגרת בחירת ועד העמותה ובתנאי שיציג את מועמדותו עד שבוע לפני כינוס האסיפה
השנתית המיודעת לבחירת יושב ראש. ההצבעה תהיה אישית וחשאית.

תקופת הכהונה של יו"ר היא שנה. יו"ר יוכל להיבחר לארבע כהונות רצופות בלבד (ובסה"כ 4 שנים). בתום כהונה רביעית רצופה
במידה ולא יהיה מי ששימש כיו"ר רשאי להציג מועמדות לכהונה נוספת כיו"ר אלא כעבור שנתיים מתום הכהונה הרביעית.

בכפוף לסעיף 2 לעיל, כל חבר עמותה ששימש בכל עת בתפקיד חבר ועד לתקופה של שנה אחת לפחות רשאי להציג את מועמדותו
לתפקיד היו"ר. מועמד ליו"ר העמותה יעמוד לבחירה גם כחבר ועד. לא נבחר המועמד לכהונת חבר ועד, לא יהיה רשאי לשמש כיו"ר. 
לתפקיד יו"ר יבחר המועמד שזכה במספר הרב של קולות לתפקיד יו"ר מבין המועמדים שהציגו עצמם לתפקיד יו"ר ונבחרו כחברי ועד.
במידה ושני מועמדים ליו"ר יקבלו מספר זהה של קולות, ייבחר לתפקיד יו"ר המועמד שקיבל את מרבית הקולות כחבר ועד. היה ומספר
הקולות שקיבלו המועמדים לחבר ועד זהה , יכריע הועד הנבחר בדבר בהצבעה בין חבריו.

במידה ולא יוצגו מועמדים לתפקיד היו"ר באסיפה, או במידה ולא נבחר לועד מי מבין המועמדים שהציגו את מועמדותם לתפקיד יו"ר,
אזי יבחר הועד הנבחר יו"ר מבין חברי הועד.

ג. ועד העמותה

מספר חברי הועד יהיה עשרה, שאחד מהם יהיה היו"ר הנבחר. חברי הועד ייבחרו באסיפה הכללית מבין חברי העמותה בהצבעה
חשאית. כל חבר עמותה רשאי להציג את מועמדותו לחבר ועד. הציגו בבחירות מסוימות פחות מעשרה מועמדים את מועמדותם לועד,
יכהן הועד במספר המועמדים שהציגו את מועמדותם. 

הועד יכהן החל מרגע היבחרו באסיפה הכללית ועד לאסיפה השנתית הקרובה שלאחר מכן או עד שאסיפה כללית אחרת תיבחר ועד
חדש. האסיפה הכללית רשאית ברוב רגיל להעביר, בכל עת, את הועד או חבר ועד מכהונתו; העבירה האסיפה הכללית את הועד
מכהונתו, לא תיכנס ההעברה לתוקפה עד שהאסיפה הכללית תבחר בועד חדש.

כהונת חבר ועד לא תוגבל במספר קדנציות והוא יוכל להעמיד עצמו לבחירה מחודשת ללא הגבלה.

 
דף הבית | אודות | קישורים יצירת קשר | חדשות | מפת האתר © כל הזכויות שמורות Design by Maria Etinger בניית אתר  אינטרנט
. סינמטק תל אביב רח' שפרינצק 2, תל אביב בניית אתרים